نتایج قرعه کشی مسابقات کتابخوانی


نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی گزیده ای از کتاب عدل الهی:

۵ جایزه ۲۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۰۹۱۰***۲۵۸۲ ۰۹۱۰***۲۸۲۶

۰۹۱۰***۳۸۴۵ ۰۹۳۳***۸۹۷۳

۰۹۳۶***۸۷۱۰

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام:

۱۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۹۹۳۱***۲۶۷ ۹۱۳۹***۷۳۶

۹۳۶۲***۴۵۱ ۹۱۲۸***۹۶۴

۹۳۶۷***۴۲۵ ۹۳۵۱***۴۸۳

۹۳۳۱***۱۴۶ ۹۱۴۴***۲۷۲

۹۹۲۵***۴۳۶ ۹۳۷۴***۹۱۷

نتایج قرعه کشی مسابقه کتابخوانی ما ملت امام حسینیم:

۱۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۹۳۰۵***۹۱۵ ۹۳۰۳***۶۶۲

۹۹۰۰***۶۹۱ ۹۰۱۵***۰۳۶

۹۰۲۳***۷۰۷ ۹۱۱۲***۸۸۶

۹۳۶۱***۰۲۶ ۹۲۱۷***۹۶۳

۹۹۰۵***۷۶۸ ۹۳۶۶***۳۵۵

نتایج قرعه کشی و برندگان مسابقه کتابخوانی ویژه عید غدیرخم:

جوایز مسابقه (هدیه خیّرین) بر اساس قرعه کشی:

۴۰ جایزه ۳۰۰ هزار تومانی

برندگان مسابقه:

۹۳۶۵***۳۸۰ ۹۳۰۵***۹۹۳

۹۲۲۹***۸۱۸ ۹۱۳۱***۲۰۶

۹۱۳۸***۳۸۹ ۹۳۶۷***۶۵۱

۹۰۳۷***۸۸۶ ۹۱۷۱***۱۳۲

۹۳۸۳***۲۲۷ ۹۱۹۲***۰۵۵

۹۳۶۲***۱۲۲ ۹۱۹۶***۵۶۹

۹۳۷۵***۹۳۷ ۹۰۲۵***۶۲۵

۹۳۸۷***۳۷۴ ۹۰۱۰***۹۹۰

۹۱۲۸***۶۰۱ ۹۲۱۹***۵۶۶

۹۱۳۹***۱۶۱ ۹۳۰۲***۳۸۴

۹۱۳۷***۱۸۹ ۹۳۳۰***۸۴۰

۹۰۳۵***۶۸۳ ۹۹۰۶***۲۱۰

۹۳۸۴***۴۶۸ ۹۱۴۲***۳۵۴

۹۳۷۳***۵۴۲ ۹۰۵۶***۱۵۰

۹۹۲۶***۹۴۹ ۹۰۳۹***۵۵۵

۹۳۶۶***۲۱۴ ۹۳۶۵***۳۵۱

۹۱۸۹***۶۰۲ ۹۱۸۳***۸۰۸

۹۲۲۱***۰۶۷ ۹۱۸۸***۲۳۳

۹۳۹۳***۵۳۲ ۹۰۲۶***۳۵۵

۹۱۳۷***۱۸۷ ۹۰۱۲***۸۴۴