بنیاد شهید مطهری منتشر کرده است

مطهری و عدالت، نویسنده: احمد واعظی
مطهری و مهدویت، نویسنده: حسین سوزنچی
مطهری و مسئله زن، نویسنده: علی غلامی

نظرات